Algemene voorwaarden

Informatie over A&K Thuis

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Algemene bepalingen
Artikel 3: Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 4: Verplichtingen van partijen in het algemeen
Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
Artikel 6: Annulering van de overeenkomst
Artikel 7: Uitvoering en levering
Artikel 8: Prijzen, kosten en betalingen
Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 10: Klachten
Artikel 11: Overmacht
Artikel 12: Opschorting en ontbinding
Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 14: Slotbepalingen

 

Artikel 1: Definities

Aalsmeer & Kudelstaart Thuis is een onderdeel van de uitgeverij Verbindend Creatief. Onder de naam A&K Thuis brengt zij twee maal per maand een digitaal magazine uit, eenmaal een fysieke, papieren editie en onder de naam Wijkblad Kudelstaart / INKUDELSTAART brengt zij eenmaal per kwartaal een magazine voor Kudelstaart uit. Ook maakt ze ansichtkaarten, publiceert zij boeken en maakt op aanvraag themanummers. 

Wanneer u een losse editie koopt, een themanummer bestelt of op welke andere wijze een product of dienst afneemt bent u klant. Heeft u een abonnement wordt u gezien als abonnee. 

Bij vragen kan contact opgenomen worden via telefoon, e-mail of een contactformulier op de website. 

Als in de tekst staat Verbindend Creatief wordt daar ook mee bedoelt A&K Thuis en Wijkblad Kudelstaart, alsmede INKUDELSTAART.

Artikel 2: Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen alle partijen van Verbindend Creatief en de klant / abonnee. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de klant / abonnee wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

In principe zijn de algemene voorwaarden leidend en wordt er niet vanaf geweken. Eventuele afwijkingen worden alleen schriftelijk overeengekomen. 

Artikel 3: Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

Met betrekking tot grafische opdrachten als het op aanvraag maken van een themanummer, boeken of andere producten zoals deze zijn overeengekomen tussen Verbindend Creatief en klant: 

Elk aanbod van alle onderdelen van Verbindend Creatief is vrijblijvend, ook in geval daarin een geldigheidstermijn is vermeld. Nadat het aanbod is geaccepteerd, kan Verbindend Creatief de overeenkomst binnen twee werkdagen herroepen. 

Als een aanbod van Verbindend Creatief een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Verbindend Creatief dat gebaseerd is op door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Klant geen rechten ontlenen.

Iedere Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van Verbindend Creatief heeft aanvaard.

Artikel 4: Verplichtingen van partijen in het algemeen
Wanneer de Klant een opdracht geeft tot het ontwerpen, schrijven of anderzijds maken van een product/tekst verplicht de klant zich tot het tijdig verstrekken van alle informatie die nodig is om de opdracht op tijd te kunnen afleveren. 

Verbindend Creatief spant zich in tot het leveren van het best mogelijke resultaat. 

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
Indien de Klant de Overeenkomst op enig moment wil wijzigen, dan is dat pas mogelijk nadat beide partijen daar schriftelijk akkoord op hebben gegeven. Verbindend Creatief geeft aan wat de gevolgen zijn van de wijziging voor de oorspronkelijke prijs en leverdatum.

Een vermindering van het werk onder de Overeenkomst wordt gezien als (gedeeltelijke) annulering. Hiervoor wordt verwezen naar de bepalingen uit artikel 6 over annulering.

Artikel 6: Annulering van de overeenkomst

Wanneer de klant besluit een gedane overeenkomst tussentijds te annuleren is Verbindend Creatief gerechtigd een vergoeding te vorderen van de winstderving die als gevolg van de annulering is ontstaan. Ook worden alle gemaakte uren en overige kosten in rekening gebracht bij de klant. Het voorgaande laat de dwingende wettelijke rechten van Consumenten onverlet.

Artikel 7: Uitvoering en levering

Ontwerpen die op voorwaarden van de klant gemaakt zijn zullen worden aangeleverd in een pdf. Voor de magazines geldt dat deze nooit met snijranden wordt verstrekt. Alleen producten die op uitdrukkelijk verzoek en tegen betaling gemaakt zijn voor de klant kunnen in overleg als pdf met snijranden worden geleverd. 

Bij het maken van een artikel / product / tekst of anderzijds in overleg met een klant geldt twee keer een correctiemogelijkheid. Hiervoor zal voor de klant – afhankelijk van de deadline – een periode van 5 werkdagen voor staan. Mocht het ontwerp compleet afgekeurd worden en afgezien worden van de opdracht geldt een betalingsverplichting voor de klant van de gemaakte uren tegen het dan geldende tarief met een minimum van €35,00 exclusief btw per uur. Wordt er in overleg een nieuw ontwerp gemaakt, blijft er één correctie ronde over. 

Het geleverde product wordt thuisgebracht of op aanvraag en tegen meerkosten opgestuurd. Mocht het beschadigd aankomen bij de klant heeft deze recht op vervanging wanneer aan het volgende wordt voldaan: Er worden foto’s gestuurd van het beschadigde artikel. Eventuele verzendkosten van het terugsturen zijn voor de klant. 

Herroepingsrecht

Klant koopt een abonnement en heeft wettelijk gezien recht op 14 dagen herroepingsrecht. Gedurende die periode kan de klant kosteloos en zonder opgaaf van reden het aangegane abonnement annuleren. Eventueel betaalde kosten worden teruggestort. 

Voor artikelen gekocht in de webshop geldt een herroepingsrecht met uitzondering van de hieronder genoemde artikelen en voor zover zij niet op verzoek van klant zijn gemaakt/besteld. 

Bij de verkoop van losse exemplaren die besteld moeten worden geldt geen herroeppingsrecht. Verder is er geen herroepingsrecht ten aanzien van: de levering van zaken die volgens specifieke wensen zijn vervaardigd.

Artikel 8: Prijzen, kosten en betalingen

Alle door Verbindend Creatief vermelde en door de klant verschuldigde bedragen zijn exclusief btw., tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Verbindend Creatief is gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de klant te vorderen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. In geval van een duurovereenkomst ontvangt klant maandelijks een factuur van Creatief Verbindend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door Creatief Verbindend op de factuur vermelde termijn. Creatief Verbindend hanteert een standaard betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Creatief Verbindend is gerechtigd alle facturen die de klant toekomt, uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen. 

Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt is de klant over het openstaande bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd. Waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. Is de klant een consument dan geldt in afwijking van de vorige zin bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de klant.

Eenmaal geleverde – in opdracht gemaakte – artikelen kunnen niet retour gestuurd worden. Tenzij er schriftelijke overeenstemming is bereikt en aantoonbare nalatigheid is bewezen van Verbindend Creatief. Mocht de klant desondanks iets willen retourneren kan dit alleen na een schriftelijk verzoek, onderbouwd met inhoudelijke argumenten en foto´s. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring

Aansprakelijkheid is altijd beperkt tot enkel directe schade. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) gevolgschade, gederfde winst, reputatieschade, gemiste besparingen etc.

De omvang van enige aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal de overeengekomen waarde van de overeenkomst, maar zal nooit meer bedragen dan wat wordt uitgekeerd door de verzekering van opdrachtnemer.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die schade lijden of menen te lijden door de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer.

Artikel 10: Klachten

Voor iedere klacht omtrent uitvoering van de overeenkomst door Verbindend Creatief is direct na constatering de klant gehouden dit schriftelijk en gemotiveerd met inhoudelijke onderbouwing kenbaar te maken aan Verbindend Creatief. 

Ook dan blijft voor klant de verplichting bestaan tot volledige en tijdige betaling, alsmede zijn verplichting tot verdere nakoming van de overeenkomst, onverminderd de dwingende wettelijke rechten die een consument jegens Verbindend Creatief kan doen gelden.

Artikel 11: Overmacht

Helaas kan het voorkomen dat Verbindend Creatief zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van overmacht. Als dat het geval is, zal Verbindend Creatief dit zo snel mogelijk bij jou kenbaar maken. De nakoming van de overeenkomst door Verbindend Creatief wordt in dat geval net zo lang opgeschort als de overmacht duurt.

Er is sprake van overmacht als Verbindend Creatief na de totstandkoming van de overeenkomst niet aan  verplichtingen kan voldoen als gevolg van een oorzaak of situatie die buiten de schuld of risicosfeer van Verbindend Creatief ligt.  Als de situatie van overmacht langer dan één maand duurt, kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden zonder rechterlijke tussenkomt.  

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

Verbindend Creatief is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de omstandigheden dit rechtvaardigen. Ook kan Verbindend Creatief de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien en voor zover de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Dit geldt ook indien na het sluiten van de overeenkomst Verbindend Creatief ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

Alle eigendomsrechten van alle producten die gemaakt zijn door elke tak van Verbindend Creatief zijn intellectueel – auteursrechtelijk eigendom. Derhalve dient niets gekopieerd, gedeeld of verspreidt te worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Verbindend Creatief door middel van een schriftelijke toezegging. 

Artikel 14: Slotbepalingen

Op iedere overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. En behoudens voor zover de wet daaraan in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Verbindend Creatief aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.